باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۲۰۰ آمپر سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.